ทุนชุมชน

ทุนชุมชน หมายถึง  สิ่งที่เป็นมูลค่าหรือมีคุณค่าที่มิใช่เงินตราอย่างเดียวแต่หมายถึง สิ่งที่มีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคน

ทุนชุมชน   มี ๕ ประเภท

๑.     ทุนมนุษย์

…………………………………………………………………………………………………………….

๒.     ทุนสังคม  ได้แก่ กลุ่ม/องค์กร  ความเชื่อ   วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี

…………………………………………………………………………………………………………

๓.  ทุนกายภาพ  ได้แก่  สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น…………………………………………………………………………………………………………………..

๔.  ทุนธรรมชาติ

…………………………………..

๕.     ทุนการเงิน

บทบาทของกรมการพัฒนาชุมชนและภาคีการพัฒนา คือการสนับสนุนช่วยเหลือให้ชุมชนตระหนักและรู้คุณค่าของทุนที่มีอยู่ในชุมชนนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ขั้นตอนการพัฒนาทุนชุมชน

๑.     จัดเก็บข้อมูลทุนชุมชน

๒.     วิเคราะห์ข้อมูลทุนชุมชน ดูสถานภาพของทุนแต่ละประเภท เรียงลำดับความสำคัญของการพัฒนา และหาแนวทางแก้ไข

๓.     การพัฒนาทุนชุมชน

๔.     การประเมินผลการพัฒนาทุนชุมชน

เป้าหมาย คือการพัฒนาศักยภาพทุนชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ( Creative Economic : CE )

จอห์น ฮอว์กิ้น  (John Hawkin ) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ ให้ความหมายว่า “ การสร้างมูลค่าที่เกิดจากความคิดมนุษย์” ( How People Make Money From Idea )  ซึ่งในเรื่องนี้จะมีการนำเอาวัฒนธรรม  เศรษฐกิจ เทคโนโลยีมารวมเข้าด้วยกัน  ตัวอย่าง ประเทศเกาหลีเป็นประเทศที่รู้จักการนำ CE ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองอย่างชัดเจนด้วยการส่งออกวัฒนธรรมเกาหลีไปทั่วโลกในรูปแบบของภาพยนตร์  นักร้อง ศิลปะการแสดง อาหาร   แต่ประเทศต้นแบบที่ได้รับการยอมรับให้เป็น “ศูนย์กลางความสร้างสรรค์ของโลก ” ได้แก่ ประเทศอังกฤษ

CE บางครั้งใช้คำว่า CI : Creative Industies ( อุตสาหกรรมสร้างสรรค์) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดกลุ่ม CI ออกเป็น ๙ กลุ่ม ดังนี้

๑.     งานฝีมือและหัตถกรรม (Crafts)      ๖. ศิลปะการแสดง ( Performing Arts )

๒.     งานออกแบบ   ( Design)              ๗. ธุรกิจโฆษณา ( Advertising )

๓.     แฟชั่น    ( Fashion)                    ๘. ธุรกิจการพิมพ์ ( Publishing)

๔.     ภาพยนตร์และวิดิโอ ( Film / Video) ๙. สถาปัตยกรรม  ( Architecture )

๕.  การกระจายเสียง ( Broadcasting )

…………………………………………………………….

โครงการจัดทำคลังทุนชุมชน ปี ๒๕๕๖ คลิก »คลังทุนชุมชน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *